ტოლერანტობის და მრავალფეროვნების ინსტიტუტი

სიახლეები
TDI
დეკ/1622

რვა რელიგიური გაერთიანების კონსტიტუციურ სარჩელზე სასამართლო იმსჯელებს

23 დეკემბერს, საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება განმწესრიგებელი სხდომა  სარჩელზე, (#671) რომლითაც 2015 წლის ოქტომბერში, რვა რელიგიურმა გაერთიანებამ სასამართლოს მიმართა.

რელიგიური ორგანიზაციები მოითხოვენ იმ ნორმების არაკონსტიტუციურად ცნობას, რომლებიც რელიგიურ უმცირესობათა გაერთიანებებისთვის საგადასახადო სფეროში უთანასწორო და დისკრიმინაციულ გარემოს ქმნის.

მოსარჩელეთა ინტერესებს საკონსტიტუციო სასამართლოში თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტის სამართლის კლინიკა და ტოლერანტობისა და მრავალფეროვნების ინსტიტუტი (TDI) წარმოადგენენ.

საქართველოს საგადასახადო კოდექსი და საქართველოს სახელმწიფოსა და სამოციქულო ავტოკეფალურ მართლმადიდებელ ეკლესიას შორის კონსტიტუციური შეთანხმება მართლმადიდებელ ეკლესიას მთელი რიგი გადასახადებისაგან ათავისუფლებს, ხოლო სხვა რელიგიურ გაერთიანებებს მსგავსი საგადასახადო შეღავათებით სარგებლობის უფლება შეზღუდული აქვთ, რაც წინააღმდეგობაში მოდის საქართველოს კონსტიტუციის მე-14 მუხლით აღიარებულ კანონის წინაშე თანასწორობის პრინციპთან. მიუხედავად იმისა, რომ რელიგიური უმცირესობები მრავალი წელია ითხოვენ ზემოხსენებული დისკრიმინაციული მიდგომის აღმოფხვრას და თანასწორ საგადასახადო რეჟიმში მოქცევას, რაც ასევე სისტემატურად აისახება საქართველოს სახალხო დამცველის,  სხვადასხვა ავტორიტეტული საერთაშორისო და ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციების  ანგარიშებში, პრობლემა დღემდე გადაუჭრელია.

სარჩელით მოთხოვნილია იმ ნორმათა არაკონსტიტუციურად ცნობა, რომლებიც მართლმადიდებელი ეკლესიისგან განსხვავებით, სხვა რელიგიურ გაერთიანებებს დამატებული ღირებულების, მოგებისა და ქონების გადასახადის გადახდას ავალდებულებს.

საკონსტიტუციო სასამართლოში მოსარჩელე მხარეს წარმოადგენენ:

  • ლათინ კათოლიკეთა კავკასიის სამოციქულო ადმინისტრაცია;
  • საქართველოს ევანგელურ-ბაპტისტური ეკლესია;
  • ქართველ მუსლიმთა კავშირი;
  • საქართველოს სახარების რწმენის ეკლესია;
  • მეშვიდე დღის ქრისტიან-ადვენტისტთა ეკლესიის ტრანსკავკასიური იუნიონი;
  • საქართველოს სიცოცხლის სიტყვის ეკლესია;
  • წმიდა სამების ეკლესია;
  • ქრისტეს ეკლესია.